• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Hệ thống công nghệ thông tin

► Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng phục vụ học trực tuyến) được trang bị đầy đủ và được cập nhật để hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu

 

Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoat động đào tạo và nghiên cứu của Trường do Trung tâm Công nghệ thông tin và Tổ quản trị mạng phụ trách, bao gồm xây dựng, quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống, hạ tầng mạng, quản lý hệ thống máy tính tại các phòng máy và phòng làm việc, sửa chữa, bảo trì, giám sát và đề xuất mua mới các trang thiết bị tin học.

 

1. Cơ sở hạ tầng (CSHT) CNTT: hệ thống internet và mạng LAN, wireless đủ mạnh phụ vụ miễn phí cho GV và SV trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

2. Hệ thống máy tính: Trường có số lượng gần 2000 máy tính có chất lượng đủ mạnh nối mạng tại các phòng TN, TH, phòng làm việc.

3. Phần mềm: Trường có các phần mềm (có bản quyền) quản lý tổng thể (quản trị và quản lý) PMT-EMS và 60 phần mềm khác nhau tại các phòng học, phòng làm việc. Khoa có phần mềm E-Classroom để tương tác GV-SV (http://elearning.test.edu.vn), có Hệ thống thông tin nội bộ IDOC (http://cntp.idoc.com.vn) để quản lý công việc của cán bộ, GV trong khoa.

4. Website:  Trường có website (http://hufi.edu.vn/) và Khoa có website (http://foodtech.hufi.edu.vn)

 

Khoa CNTP sử dụng Hệ thống thông tin nội bộ IDOC (http://cntp.idoc.com.vn) và E-Classroom (http://elearning.test.edu.vn) để quản lý hoạt động chung và các hoạt động giảng dạy của Khoa. Hệ thống thông tin nội bộ IDOC được đưa vào sử dụng từ năm 2012, giúp Ban chủ nhiệm Khoa, các Bộ môn lập kế hoạch, thông báo, kiểm soát, phê duyệt các hoạt động giảng dạy và các công việc khác của Khoa, lưu trữ hồ sơ trực tuyến, giúp giảm thời gian và tiết kiệm văn phòng phẩm. GV có thể xem lịch công tác, các thông báo, quy định, đăng tải hồ sơ giảng dạy, báo cáo công việc… Hệ thống quản lý lớp học trực tuyến E-Classroom được đưa vào sử dụng từ tháng 5/2018, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình dạy – học, tương tác giữa GV – SV. E-Classroom bao gồm các chức năng: Tài liệu lớp học (đề cương, bài giảng, tài liệu tham khảo), Bài tự kiểm tra, Thông báo, Bài tập (nhóm, cá nhân), Tin nhắn, Thảo luận, Khảo sát phản hồi.