• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Thông báo Công đoàn

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM nhiệm kỳ XII (23/03/2023)

Căn cứ hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM thông báo Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM nhiệm kỳ XII như sau: