• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Đại học chính quy

 

Ngành đào tạo

Khóa 01DH – 04DH

Khóa 05DH – 07DH

Khóa 08DH - 10DH

Khóa 11DH 
về sau
Khóa 13DH 
về sau
Công nghệ thực phẩm

Chi tiết

Chi tiết

Chi tiết

Chi tiết Chi tiết

Đảm bảo chất lượng   và an toàn thực phẩm

Bắt đầu từ khóa 02DH
Chi tiết

Chi tiết

Chi tiết

Chi tiết Chi tiết

Quản trị kinh doanh thực phẩm

      Chi tiết Chi tiết

Công nghệ chế biến thủy sản

        Chi tiết

Kể từ 16/12/2022, chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm - Khoa Công nghệ thực phẩm được Hội đồng Đánh giá Giáo dục Đại học (Higher Education Review Board, HERB) thuộc tổ chức IFT (Institute of Food Technologists) - Mỹ công nhận đáp ứng các Tiêu chuẩn giáo dục đại học cho ngành thực phẩm giai đoạn 2023-2028 và được IFT-HERB giám sát hàng năm trong suốt chu kỳ này.