• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Quy định

Danh mục học phần tương đương, thay thế các khoa quản lý năm 2022 23/06/2023

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Hướng dẫn thi tự luận trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams 04/07/2021

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Danh mục học phần tương đương, thay thế năm 2020 08/06/2021

Vui lòng xem nội dung tại phần chi tiết

Danh mục học phần tương đương/thay thế thuộc các khoa quản lý 16/04/2021

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Danh mục mã học phần năm 2020 11/04/2020

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Danh mục học phần tương đương, thay thế năm 2018 12/10/2018

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Danh mục học phần bổ sung cho hệ Đại học liên thông năm 2018 23/08/2018

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Danh mục học phần tương đương thay thế hệ Cao đẳng chính quy 09/10/2017

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Danh mục học phần tương đương thay thế hệ Đại học chính quy 09/10/2017

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

 
12   Next »